بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۰۲۴

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
ضرورت مسئله ۷
فرضیه ها ۸
اهداف تحقیق ۸
اهداف جزئی ۷
تعریف نظری ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مباحث نظری ۱۰
سلامت روانی ۱۰
بخش اول: بازخوردهای مزبوط به خود شامل ۱۲
اصول بهداشت روانی ۱۵
ملاک های سلامت روان ۱۵
سلامت روان از دیدگاه مکاتب گوناگون ۱۶
عوامل موثر سلامت روان ۱۷
نقش خانواده در سلامت روان ۱۹
مفهوم سلامت روان در نظریه اسلام ۲۰
مفهوم سلامت روان و بهنجاری از دیدگاه نظریه پردازان ۲۱
پیامدهای سلامتی ۲۵
حمایت اجتماعی ۲۵
سنجش حمایت اجتماعی ۲۶
انواع حمایت ۲۷
مدل های حمایت اجتماعی ۲۹
حمایت اجتماعی و سلامتی ۳۰
حمایت اجتماعی و تغییرات فیزیولوژیک ۳۱
تغییرات ایمنی بدن ۳۲
حمایت های اجتماعی و رفتارهای بهداشتی ۳۲
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق ۳۵
جامعه آماری ۳۵
روش نمونه گیری ۳۶
سلامت روان ۳۶
ویژگی های روانسنجی GHQ29 ۳۷
روش کمی سازی و نمره گذاری ۳۷
ابزار اندازه گیری حمایت اجتماعی ۳۸
روایی ابزار پژوهش ۳۸
پایایی ابزار پؤوهش ۳۸
شیوه اجرا ۳۸
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹
روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره) ۳۹
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی داده ها ۴۱
توصیف استنباطی داده ها ۴۷
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری ۵۱
ملاحضات و مشکلات تحقیق ۵۳
محدودیت های پژوهش ۵۵
پیشنهادات ۵۶
منابع و ماخذ ۵۷