تحلیل دینامیکی سازه ها با روش ریتز

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۱۱۶

تحلیل دینامیکی سازه ها با استفاده از روش ریتز بطور کامل