ساخت و نصب پله متحرک و استانداردهای لازم

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۱۱۶

ساخت و نصب پله برقی مورد بحث قرار گرفته و استاندارد های لازم مورد بررسی قرار میگیرد.