فناوری اتصالات  تزریقی R-PC

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۱۱۶

فناوری جدید تزریقی اتصالات بتنی در ساخت و سازها قطعات پیش ساخته در کارخانه تهیه میگردند و اتصالات آنهابه یکدیگر در محل اجرا میگردد.مشخصات و آدرس مجری آن