استانداردهای اعتباربخشی JCI

فروشنده فایل

کد کاربری ۲۱۰۶

این استاندارد به زبان اصلی و انگلیسی می باشد.